Список тюркской литературы

admin
 1. Айман- Шолпан: қазақ эпосы / ҚазССР ҒылымАкадемиясы Тiл және әдебиет институты.
  7-шi кiтап.- Алматы: ҚазССРҒА, 1937.- 45 б.
 2. Ақын Сара: айтыс, өлеңдер, дастан / сост. С. Кайнарбаева.- Алматы: Жазушы, 1985.- 144 б.
 3. Ақын жырлары.- Алматы: Казмемлкорәдеббас, 1958.- 260 б.
 4. Ақындар аманаты: хрестоматия — компедиум / құраст. Б. Ыбырайым; Абай атын. ҚазҰПУ; Жамбылтану және халық ақындары ғылыми-зерттеу ин-ты.- Алматы: Ұлағат, 2012.- 360 б.
 5. Алпысбаева, Қарашаш. Кейбiр эпостық жыр басылымдарының текстологиялық негiздерi / Қ. Алпысбаев; М. О. Әуезов атындағы әдебиет және өнер институты.- Алматы: Алматы баспа үйi, 2011.- 220 б.
 6. Алпысбаев, Қуныпия Кожахметулы. Түркi мұрасы және қазiрri қазақ әдебиетi / Қ. Қ. Алпысбаев; Қазақстан Республикасы Білім Және Ғылым Министрлігі, Туркi Академиясы.- Астана: Сарыарқа, 2011.- 238 б.
 7. Аңыз, ертегi-өлеңдер / ауд. Тайыр Жароков.- Алматы: Жазушы, 1965.- 48 б.
 8. Әбенов, Шәкiр. Дастандар / Ш. Әбенов.- Алматы: Жазушы, 1991.- 336 б.
 9. Әзiрбаев, Кенен. Аңыздар сыры: аңыз, дастан, әңгiмелер / К. Әзiрбаев.- Астана: Елорда, 2000.- 348 б.
 10. Әзiрбаев, Кенен. Аңыздар сыры: аңыз, дастан, әңгiмелер / К. Әзiрбаев.- Алматы: Қазақстан, 1969.- 124 б.
 11. Әзиев, Ә. Аңыздар сыры / Ә. Әзиев. — Алматы: Қазақстан, 1969.- 122 б.
 12. Әлiмжанов, Баянғали. Аңыз бен аспан: өлең — жырлар / Б. Әлiмжанов; ред. Ә. Салықбай.- Алматы: Қазақ тарихы, 2010.- 104 б.
 13. Әлиакпаров, М. Т. Ақын аманаты: А. Ш. Құдайбердиевтiң шығармалары / М. Т. Әлиакпаров.- Қарағанды, 2000.- 286 б.
 14. Бабалар сөзі: жүз томдық.
  Т. 43: Батырлар жыры. Қамбар батыр / кұрастырған Ж. Рақышева.- Астана: Фолиант, 2007.- 416 б.
 15. Байдiлдаев, М. Ақындар творчествосы / М. Байдiлдаев.- Алматы, 1956.- 41 б.
 16. Байтемиров, Н. Ертегiлер / Н. Байтемиров.- Фрунзе, 1939.- 23 б.
 17. Батырлар жыры / М. О. Әуезов атындағы әдебиет және өнер институты; томнын гыл. тусiн. жазып, баспага дайындаг.: С. Косан, Н. Мурсалимова, Т. Экiмова.- Астана: Фолиант, 2006.- 538 б.
 18. Бекхожин, Қалижан. Дастандар, балладалар мен аңыздар / Қ. Бекхожин.- Алматы: Ан Арыс, 2010.- 304 б.
 19. Бердiбай, Рахманқұл. Бес томдық шығармалар жинағы / Р. Бердiбай; ред. Ғ. Майкотова.
  1-шi том: эпос-ел қазынасы.- Алматы: Қазығұрт, 2005.- 464 б.
 20. Бердiбай, Рахманқұл. Эпос — ел қазынасы / Р. Бердiбай.- Алматы: Рауан, 1995.- 352 б.
 21. Бердiбай, Раманқұл. Эпос мұраты: Қолданба құрал / Р. Бердiбай.- Алматы: Бiлiм, 1997.- 320 б.
 22. Бұлтбаева, Айзада Зейкенқызы. Эпос және музыка / А. З. Бұлтбаева; М. О. Әуезов атындағы әдебиет және өнер институты.- Алматы, 2008.- 164 б.
 23. Ғұмарова, М. Эпос және ақындық мұра: ғылыми зерттеулер мен мақалалар / М. Ғұмарова.- Қарағанды: Ли Ю. Ю., 2013.- 292 б.
 24. Дастан ата: Жамбыл Жабаев туралы естелiктер / құрастырған Н. Төреқұлов.- Алматы: Жазушы, 1989.- 416 б.
 25. Дүйсенбi, Аскар Кейкиулы. Түркі аңыздары мен әпсаналары / А. К. Дүйсенбi; Қазақстан Республикасы Білім Және Ғылым Министрлігі, Турку Академиясы.- Астана: Сарыарқа, 2011.- 260 б.
 26. Ер Тарғын: батырлар жыры / өңдег. Ш. Күмiсбаев; ағылш. тiл. ауд. М. Асанова; суретшi. А. Дүзелханов.- Алматы: Алматыкiтап, 2007.- 104 б.
 27. Ертегiлер.- Алматы: Өнер, 2012.- 260 б.
 28. Ертегiлер.
  Т. 1.- Алматы: Жазушы, 1986.- 288 б.
 29. Ертегiлер.
  Т. 2.- Алматы: Жазушы, 1986.- 288 б.
 30. Ертегiлер.
  Т. 3.- Алматы: Жазушы, 1986.- 320 б.
 31. Ертегiлер.- Алматы: Қазмемкөркемәдеббас, 1939.- 32 б.
 32. Жақыпов, Е. Дастаннан драмаға / Е. Жақыпов.- Алматы: Ғылым, 1979.- 176 б.
 33. Жаманбалинов, М. Ақын бала: өлеңдер, ертегiлер мен аңыздар / М. Жаманбалинов.- Алматы: Жалын, 1983.- 64 б.
 34. Жүнiстегi, Кәмел. Аңыз мезгiл: трилогия / К. Жүнiстегi.
  1-шi кiтап: Құба белдер.- Қарағанды, 1996.- 286 б.
 35. Жырау и акыны ХV-ХVIII веков: указатель литературы / сост. Н. М. Аскарбекова.- Алма-Ата, 1998.- 40 с.
 36. Жыраулар: mектепке арналған оқу құралы / кұраст. Н. Әбiшева.- Алматы: Бiлiм, 2007.- 200 б.
 37. Ибраев, И. Қазақ эпосы / И. Ибраев — Алматы, 1987.- 76 б.
 38. Ислам, Досбол. Ақын тiлi — арман тiлi: өлеңдер / Д. Ислам.- Алматы: Арыс, 2010.- 196 б.
 39. Исмайлов, Е. Ақын және революция / Е. Исмайлов.- Алматы: Жазушы, 1983.- 430 б.
 40. Исмайлов, Е. Ақындық өмiр / Е. Исмайлов.- Алматы: Жазушы, 1965.- 144 б.
 41. Қазыналы Оңтүстiк / ред. алқа.: М. Мырзахметұлы, Қ. Тәжиев, С. Өмiрзақов: баспаға дайынд. М. Мырзахметұлы.
  34-шi том: Оғуз қаған эпосы.- Алматы: Нұрлы Әлем, 2011.- 320 б.
 42. Қамбар батыр / ред. басқ. М. О. Әуезов; және Н. С. Смирнова; kұраст. Н. С. Смирнова, М. Ғұмарова.- Алматы: Қаз ССР ҒА басп., 1959.- 427 б.
 43. Қамбаров, Қ. Ерлiк эпосы / Қ. Қамбаров.- Алматы: Жазушы, 1979.- 216 б.
 44. Қаратаев, М. Эпостан эпопеяға / М. Қаратаев.- Алматы: Жазушы, 1969.- 444 б.
 45. Кебекова, Б. Кыргыз-казак фольклордук байланышы / Б. Кебекова.- Фрунзе: Илим, 1982.- 260 б.
 46. Кенжеахметұлы, Сейiт. Казақ халқынын салт-дəстурлерi = Традиции и обряды казахского народа = Kazakh Traditions and Customs / С. Кенжеахметұлы; пер. на русский З. Кенжеахметова; пер. на англ. М. Асанова; ред. Л. Долгушина.- Алматы: «Алматыкітап» ЖШС, 2006.- 284 с.- Kazak, rus və ingilis dillərində.
 47. Kозы Көрпеш-Баян Сұлу / М. О. Әуезов атындағы әдебиет және өнер институты; Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті; жинақты құраст.: М. Жолдасбеков, С. Қасқабасов.- Астана: Фолиант, 2002.- 696 б.
 48. Қозы-Көрпеш-Баян сұлу: абай жазып алған нұсқасы.- Алматы: Жазушы, 1988.- 97 б.
 49. Қоңыратбаев, Ә. Қазақ эпосы және түркология / Ә. Қоңыратбаев.- Алматы: Ғылым, 1987.- 368 б.
 50. Қоңыратбаев, Тынысбек Әуелбекұлы. Эпос және этнос: казақ эпосы және оның этникалық сипаты / Т. Ә. Қоңыратбаев; Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті.- Алматы: Ғылым, 2000.- 265 б.
 51. Коркыт ата кiтабы: oгыздардын батырлык жырлары.- Алматы: Жазушы, 1986.- 125 б.
 52. Қорғанбеков, Болат Сағынбекұлы. «Шора батыр» эпосы: нұсқалары, генезисi, тарихилығы: монография / Б. С. Қорғанбеков.- Астана: Фолиант, 2014.- 304 б.
 53. Марғұлан, Ә. Х. Шығармалары / Ә. Х. Марғұлан; құраст.: Д. Ә. Марғұлан, Д. А. Марғұлан, С. Сәкенов.
  3-шi том.— Алматы: Алатау, 2007.- 488 б.
 54. Мұқанов, С. Аңыз: аңыздар, мысалдар, термелер / С. Мұқанов.- Алматы: Жазушы, 1967.- 28 б.
 55. Негимов, Серiк. Ақын-жыраулар поэзиясы: генезис, стилистика, поэтика / С. Негимов.- Алматы: Ғылым, 2001.- 280 б.
 56. Негимов, Серiк. Ақын-жыраулар поэзиясының бейнелiлiгi / С. Негимов.- Алматы: Ғылым, 1991.- 200 б.
 57. Низарий, Абдуреhим. Дастанлар вә мухәммәсләр / А. Низарий.- Алматы: Жазушы, 1972.- 229 б.
 58. Низарий, Абдуреhим. Дастанлар / А. Низарий.- Алмута: Рауан, 1990.- 191 б.
 59. Нұрмағамбетова, О. Қазақтың қаһармандық эпосы «Қобыланды батыр» / О. Нұрмағамбетова.- Алматы: Дештi Қыпшақ, 2003.- 229 б.
 60. «Оғыз-наме»,»Мұхаббат-наме» / Қазақ ССР Ғылым академиясы; М. О. Әуезов атындағы әдебиет және өнер институты.- Алматы: Ғылым, 1986.- 207 б.
 61. Ошақбаева, Жазира Бейбiтқызы. Жыраулар даналығы: философиялық пайымдаулар / Ж. Б. Ошақбаева; Философия және саясаттану институты; бас ред. Ә. Н. Нысанбаев; жауап. ред. С. Е. Нұрмұратов.- Алматы, 2011.- 166 б.
 62. Рахымбекұлы, Әскербек. Жыраулар: өлеңдер, элегиялық дастан және жыр-роман / Ә. Рахымбекұлы.- Алматы: Қайнар, 2006.- 176 б.
 63. Садырбаев, Сұлтанғали. Халық әдебиетiнiң тарихи негiздерi: oқу құралы / С. Садырбаев; жауапты ред. Н. Ақбаев.- Алматы: Қазақ университетi, 1992.- 216 б.
 64. Сәтбаева, Шәмшиябану Қанышқызы. Бестомдық шығарамалар жинағы / Ш. Қ. Сәтбаева; редкол.: С. А. Каскабасов [и др.].
  4-шi том: Веяние времени.- Астана: Елорда, 2010.- 416 с.
 65. Сейiтжанұлы, Зұфар. Тарихи эпос: шыңжан қазақтарының фольклоры бойынша / З. Сейiтжанұлы.- Алматы: Ғылым, 1994.- 111 б.
 66. Сейiтжанұлы, Зұфар. Эпостағы өмiр өрнектерi: oқу құралы / З. Сейiтжанұлы; Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті; пiкiр жазғаан.: Б. Майтанов, Т. Тебегенов.- Алматы: Қазақ университетi, 2004.- 140 б.
 67. Сейiтов, Исатай Сейiтұлы. Мақал, мәтел, нақыл / И. С. Сейiтов.- Алматы: Асем-Систем, 2007.- 256 б.
 68. Сейтхазин, С. Дастандар / С. Сейтхазин.- Алматы: Жазушы, 1988.- 272 б.
 69. Сыдиқов, Қ. Ақын жыраулар / Қ. Сыдиқов.- Алматы: Ғылым, 1974.- 240 б.
 70. Танабаев, Өмiртай. Жыраулар поэзиясы және табиғат / Ө. Танабаев.- Алматы: ҚАЗақпарат, 1999.- 140 б.
 71. Темiржанов, А. Ақын мұрасы: өлеңдер мен поэмалар /A. Темiржанов.- Алматы: Жазушы, 1966.- 252 б.
 72. Тоғұзақов, Қасым. Дастан-өлеңдер / Қ. Тоғұзақов- Алматы: Жазушы, 1980.- 268 б.
 73. Тоқмағамбетов, Асқар. Дастандар / А. Тоқмағамбетов.- Алматы, 1949.- 152 б.
 74. Уәлиханов, Ш. Мақалалары мен хаттары / Ш. Уәлиханов.- Алматы, 1949.- 168 б.
 75. Фольклорлық мұралар: жиналу, жариялану тарихы: монография / М. О. Әуезов атындағы әдебиет және өнер институты; жауап. ред. Т. Әлбеков.- Алматы: Evo Press, 2014.- 468 б.
 76. Хасанхон: дастан.- Ташкент: Фан, 1967.- 76 б.
 77. Шiлдебаева, Күлән. Ақынның үйi тұрады мәнгi жарық боп: өлеңдер жинағы / К. Шiлдебаева.- Тараз: Сенiм, 2002.- 288 б.
 78. Шамкенов, Аманжол. Ақынға: Қазақстан ақындарының Абайға арнаған өлеңдерi / А. Шамкенов.- Алматы: Қазмемкөркемәдеббас, 1954.- 88 б.
 79. Шипин, Омар. Дастандар / О. Шипин.- Алматы: Жазушы, 1989.- 215 б.
 80. Ыбыраев, Шәкiр. Халық әдебиетiн жинау, жүйелеу, сақтаудың әдiстемелiк құралы / Ш. Ыбыраев, Қ. Алпысбаева, Т. Әлiбек; ред. Б. Әзiбаева; М. О. Әуезов атындағы әдебиет және өнер институты.- 2-бас.- Алматы: КИЕ, 2009.- 144 б.
 81. Ыбыраев, Шәкiр. Халық әдебиетiн жинау,жүйелеу,сақтаудың әдiстемелiк құралы / Ш. Ыбыраев, Қ. Алпысбаева, Т. Әлiбек; М. О. Әуезов атындағы әдебиет және өнер институты.- Алматы, 2001.- 67 б.
 82. Ысмайылов, Е. Ақындар / Е. Ысмайылов.- Алматы: Қазмемкөркемәдеббас, 1956.- 340 б.

Azərbaycan dilində

 1. Qazax və Orta Asiya xalqlarının nağılları / tərc. S. Səfərəliyeva.- Bakı: Çaşıoğlu-Multimedia, 2009.- 124 s.
 2. Quliyev, Elman Hilal oğlu. Türk xalqları ədəbiyyatı: dərs vəsaiti / E. H. Quliyev; elmi red. H. Qasımov.- Bakı: CBS Polygraphic Production, 2008.- 368 s.
 3. Quliyev, Elman Hilal oğlu. Türk xalqları ədəbiyyatı: dərslik / E. H. Quliyev; elmi red. H. Ə. Qasımov; rəy. B. Ə. Nəbiyev [et al.].- Bakı: Conatant empary, 2011.- 568 s.

Rus dilində

 1. Абылкасимов, Болатжан Шайзадинович. Жанр толгау в казахской устной поэзии / Б. Ш. Абылкасимов.- Алма-Ата, 1984.- 120 c.
 2. Азербайджанско-казахские литературные связи: исторические пути и судьбы развития / А. А. Гаджиев [и др.].; oтв. ред. А. А. Гаджиев; Институт Литературы и Языка им. Низами АН Азербайджанской ССР.- Баку: Элм, 1990.- 280 с.
 3. Азибаева, Б. У. Казахские народные романические дастаны / Б. У. Азибаева; oтв. ред. А. К. Нарымбетов.- Алма-Ата: Гылым, 1998.- 140 с
 4. Азизбаева, Б. У. Казахские народные романические дастаны / Б. У Азизбаева.- Алма-Ата, 1990.- 144 с.
 5. Алпамыс-батыр / Институт языка и литературы АН Казахской ССР; под ред. М. О. Ауэзова, Н. С. Смирновой.- Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1961.- 566 с.
 6. Байганин, Н. Избранные произведения / Н. Байганин.- Алма-Ата: Каз. объед. гос. изд-во, 1946.- 216 с.
 7. Бердибаев, Р. Казахский эпос / Р. Бердибаев.- Алма-Ата: Наука, 1982.- 231 с.
 8. Богатырские предания: kазахской героический эпос: [пер. с каз.] / худож. А. Смагулов, М. Турлыбекова.- Алма-Ата: Жалын, 1986.- 317 с.
 9. Героический эпос народов СССР / редкол. И. В. Абашидзе [и др.].
  Т. 2 / пер. Б. Турганова [и др.].- М.: Художественная литература, 1975.- 575 с.
 10. Гумаров, М. Г. Кыз Жибек / М. Г. Гумаров.- Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1963.- 337 с.
 11. Дюсенбаев, И. Т. Эпос и наследие поэтов: исследование / И. Т. Дюсенбаев.- Алма-Ата: Наука, 1987.- 342 с.
 12. Ер Таргын: героический эпос.- Алматы: Алматыкiтап, 2007.- 104 с.
 13. Ер Таргын: казахский героический эпос в прозаическом переложении Мухтара Магауина.- Алма-Ата:Жалын, 1988.- 78 с.
 14. Ерзакович, Б. М. Песенная культура казахского народа / Б. М. Ерзакович; Институт литературы и искусства имени М. О. Ауэзова АН Казахской ССР.- Алма-Ата, 1966.- 401 с.
 15. Жакупов, Е. Эпос на сцене / Е. Жакупов.- Алма-Ата: Жалын, 1977.- 55 с.
 16. Жаназарова А. М. Народный социально-бытовой эпос — основа трагедии Г. М. Мусрепова «Козы-Корпеш и Баян-слу»/ А. М. Жаназарова.- Алма-Ата, 1974.- 22 с.
 17. Ибраев, К. Казахский эпос / К. Ибраев.- Алма-Ата: КазГУ, 1986.- 75 с.
 18. Казахские народные сказки: в 3-х т.
  Т. 1.- Алма-Ата: Жазушы, 1971.- 280 с.
 19. Казахские сказки.
  Т. 1.- Алма-Ата: Казгослитиздат, 1958.- 463 с.
 20. Казахские пословицы и поговорки.- Алма-Ата: Жазушы, 1987.- 88 c.
 21. Казахский эпос / Институт литературы и искусства имени М. О. Ауэзова; редкол.: С.А. Каскабасов [и др.].- Алматы, 2010.- 472 с.
 22. Казахский эпос / пер.: С. Липкина [и др.]; под ред. И. Сельвинского.- Алма-Ата: Казгослитиздат, 1958.- 667 с.
 23. Камбар Батыр: народный казахский эпос.- Алматы: Алматыкiтап, 2005.- 47 с.
 24. Камбар-батыр.- Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1959.- 427 с.
 25. Каратаев, Мирлан. Эстетика и эпос / М. Каратаев.- Алма-Ата: Жалын, 1977.- 200 с.
 26. Каратаев, Мирлан. Эстетика казахского фольклора / М. Каратаев.- Алма-Ата, 1976.- 23 с.
 27. Каскабасов, С. А. Золотая жила: очерки о фольклоре и духовной культуре Казахстана / С. А. Каскабасов.- М.: Художественная литература, 2010.- 688 с.
 28. Каскабасов С. А. Казахская волшебная сказка / С. А. Каскабасов.- Алма-Ата: Наука, 1972.- 260 c.
 29. Книга моего деда Коркута: огузский героический эпос.- Алма-Ата: Жазушы, 1986.- 125 с.
 30. Кобланды / пер. Б. Джилкибаева.- Алматы: Искандер, 2006.- 73 с.
 31. Кобланды: героический эпос.- Актюбинск, 2007.- 289 с.
 32. Кобланды: казахский героический эпос.- Актебе, 2007.- 294 с.
 33. Кобланды: казахский героический эпос.- Алма-Ата: Жалын, 1981.- 100 с.
 34. Кобланды-батыр.- Алматы: Алматыкiтап, 2005.- 191 с.
 35. Кобланды-батыр: казахский героический эпос.- М.: Восточная литература, 1975.- 448 с.
 36. Кобланды-батыр: казахский народный богатырский эпос.- Алма-Ата: Казахстан, 1937.- 71 с.
 37. Козы Корпеш и Баян-Сулу: казахский романтический эпос / отв. ред.: С. С. Кирабаев, Е. А. Поцелуевский; гл. ред. Э. Р. Тенишев.- М.: Восточная литература, 2003.- 439 с.
 38. Козы Корпеш — Баян-Сулу: эпос.- Алматы: Алматыкiтап, 2007.- 128 с.
 39. Козы Корпеш-Баян Сулу — бесценный памятник мирового фольклора = Қозы Көрпеш-Баян сұлу жыры-әлемдiк фольклордың асыл ескерткiшi / редкол.: М. М. Искаков [и др.]; Семипалатинский государственный университет имени Шакарима.- Семипалатинск, 2002.- 143 с.- Rus və qazax dillərində.
 40. Кондратбаев, А. Казахский эпос и тюркология / А. Кондратбаев.- Алма-Ата: Наука, 1987.- 364 с.
 41. Кыз Жибек: казахская эпическая поэма.- Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1963.- 337 с.
 42. Кыз-Жибек: казахская народная лироэпическая поэма.- М.: Художественная литература, 1975.- 136 с.
 43. Кыз-Жибек: народная казахская поэма.- Алма-Ата; М.: Казкрайиздат, 1936.- 109 с.
 44. Кыз Жибек: лиро-эпическая поэма.- Алматы: Мектеп, 2003.- 133 с.
 45. Небосвод над моей головой: фольклор и литературные памятники Казахстана: сборник: [пер. с казахского] / ред.-сост. Д. Г. Пряхина.- М. Художественная литература, 2010.- 685 с.
 46. Нурмагамбетова, О. Казахский героический эпос «Кобланды батыр» / О. Нурмагамбетова.- Алматы: Наука, 1988.- 191 с.
 47. Орлов, А. С. Казахский героический эпос / А. С. Орлов.- М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1945.- 148 с.
 48. Песни великой степи: казахский фольклор.- М.: Культура Евразии, 2009.- 688 с.
 49. Песнь о Козы Корпеше и Баян Слу / пер. с каз. Г. Н. Тверитина.- Алма-Ата: КазОГИЗ, 1949.- 136 с.
 50. Сатпаева, Ш. К. Казахская литература и Восток: из истории литературных связей / Ш. К. Сатпаева.- Алма-Ата: Наука, 1982.- 198 c.
 51. Сейдимбеков, А. Алпамыс батыр: казахский героический эпос / А. Сейдимбеков.- Алма-Ата: Жалын, 1981.- 110 с.
 52. Сейтжанулы, Зуфар. Казахский исторический эпос: учебное пособие / З. Сейтжанулы; Казахский национальный университет имени аль-Фараби.- Алматы, 2005.- 106 с.
 53. Сидоркин, Е. М. Казахский эпос / Е. М. Сидоркин.- Алма-Ата: Жалын, 1976.- 16 с.
 54. Сматаев, С. Кобланды батыр: казахский героический эпос.- Алма-Ата: Жалын, 1981.- 100 с.
 55. Сыдыков, Турлыбек. Глубокие корни: монографическое исследование / Т. Сыдыков.- Алма-Ата: Жазушы, 1975.- 163 с.
 56. Турсунов, Е. Д. Генезис казахской бытовой сказки: в аспекте связи с первобытным фольклором / Е. Д. Турсунов.- Алма-Ата: Наука, 1973.- 286 с.
 57. Фольклор и литературные памятники Казахстана / ред.-сост. Д. Г. Пряхина.- М.: Художественная литература, 2009.- 274 c.
 58. Шойынбеков, Т. У. Дастан о дастархане / Т. У. Шойынбеков.- Алматы: Казахстан, 1996.- 208 с.
 59. Эпическое наследие Евразии:диалог культур и поколений: материалы I Международной межвузовской видеоконференции, 14 декабря 2007 года.- Санкт-Петербург: Астерион, 2008.- 267 с.
 60. Эпос «Козы Корпеш-Баян Сулу» и тюркский мир: материалы Международной научно-теоретической конференции,посвященной 1500-летию эпоса «Козы Корпеш-Баян Сулу»: Алматы, 21 июня 2002 г.- Алматы: Интерпринт, 2003.- 328 с.

Avtoreferatlar

 1. Азибаева, Бахытжан Уалиевна. Казахский народные романические дастаны: aвтореферат дис. … канд. филол. наук: 10.01.09 / Б. У. Азибаева; Институт литературы и искуссва им. М. О. Ауэзова АН Казахской ССР.- Алматы, 1998.- 22 с.
 2. Амирова, Дина Нусулбековна. Казахская профессиональная лирика устной традиции: песенное искусство Сарыарки: автореферат дис. … канд. искусствоведения: 17.00.02 / Д. Н. Амирова; Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии им Н. К. Черкасова.- Л., 1990.- 22 с.
 3. Дюсенбаев, Иcхак Такимович. Социально-бытовой эпос казахского народа: автореферат дис. … канд. филол. наук / И. Т. Дюсенбаев; Институт языка и литературы АН Казахской ССР.- Алма-Ата, 1955.- 16 c.
 4. Есенжанова, Дина Энескызы. Казахский героический эпос — «Карасай-Хази»: сюжетика, варианты, преемственность: автореферат дис. … канд. филол. наук: 10.01.09 / Д. Э. Есенжанова; Институт литературы и искусства им. М. О. Ауэзова АН Казахской Республики.- Алматы, 1994.- 26 c.
 5. Ибраев, Шакимашрин. Поэтика казахского героического эпоса: автореферат дис. … д-ра. филол. наук: 10.01.09 / Ш. Ибраев; Институт литературы и искусства им. М. О. Ауэзова АН Казахской Республики.- Алматы, 1993.- 40 с.
 6. Каскабасов, Сеит Аскарович. Жанры казахской народной (несказочной) прозы: автореферат дис. … д-ра филол. наук: 10.01.09 / С. А. Каскабасов; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова.- Алма-Ата, 1998.- 48 с.
 7. Конратбаев, Ауелбек Конратбаевич. Древнетюрская поэзия и казахский фольклор: автореферат дис. … д-ра филол. наук / А. К. Конратбаев; Казахский государственный университет им.С. М. Кирова.- Алма-Ата, 1971.- 112 с.
 8. Кусимова, Гулбану. Фразеологизмы в казахском эпосе: автореферат дис. … канд. филол. наук / Г. Кусимова; науч. рук Г. К. Калиев; Казахский государственный педагогический университет им. Абая.- Алма-Ата, 1991.- 24 с.
 9. Нурмагамбетова, Оразгуль Амиралиевна. Казахский героический эпос «Кобланды-Батыр»: автореферат дис. … д-ра. филол. наук: 10.01.09 / О. А. Нурмагамбетова; Институт литературы и искуссва им. М. О. Ауэзова АН Казахской ССР.- М., 1990.- 57 с.
 10. Рахимов, Берик. Казахский исторический эпос о национально-освободительном движении ХVIII века: автореферат дис. … канд. филол. наук: 10.01.09 / Б. Рахимов; Институт литературы и искуссва им. М. О. Ауэзова АН Казахской ССР.- Алма-Ата, 1993.- 25 с.
 11. Садыков, Болотбек Джакыпбекович. Функции фольклорных жанров в художественном составе эпоса «Манас»: кошок, керээз, арман, алкыш, каргыш-причитиния, завещания, сожаления, благопожелания, проклятия : автореферат дис. … канд. филол. наук: 10.01.09 / Б. Дж. Садыков; науч. рук Р. З. Кыдырбаева; Казахский государственный университет имени аль-Фараби.- Алма-Ата, 1992.- 28 с.
 12. Саттаров, Кидирали Кунгирбаевич. Казахский нарoдный романический эпос: автореферат дис. … д-ра филол. наук / К. К. Саттаров; Институт литературы и искусства им. М. О. Ауэзова АН Казахской Республики.- Алма-Ата, 1992.- 43 с.
 13. Уахатов, Бекмурат. Казахская народная песня: автореферат дис. … д-ра филол. наук: 10.01.09 / Б. Уахатов; Институт литературы и искуссва им. М. О. Ауэзова АН Казахской ССР.- Алма-Ата, 1975.- 93 с.
 14. Уюкбаева Мереке Иманбековна. Фольклорные традиции в современной казахской лирике: автореферат дис. … канд. филол. наук: 10.01.03 / М. И. Уюкбаева; Институт мировой литературы им. А.М. Горького АН СССР.- М., 1984.- 22 с.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Next Post

Ахмет Байтурсынов

Айман- Шолпан: қазақ эпосы / ҚазССР ҒылымАкадемиясы Тiл және әдебиет институты. 7-шi кiтап.- Алматы: ҚазССРҒА, 1937.- 45 б. Ақын Сара: айтыс, өлеңдер, дастан / сост. С. Кайнарбаева.- Алматы: Жазушы, 1985.- 144 б. Ақын жырлары.- Алматы: Казмемлкорәдеббас, 1958.- 260 б. Ақындар аманаты: хрестоматия — компедиум / құраст. Б. Ыбырайым; Абай атын. ҚазҰПУ; Жамбылтану және […]

Подписка